Устав

УСТАВ

НА НЕЗАВИСИМАТА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА, КООПЕРАЦИИТЕ, ТУРИЗМА И УСЛУГИТЕ

 

 

Приет на Учредителния конгрес на 14.04.1990г.

Изменен и допълнен на:

Втория конгрес на 26.03.1993г.;

Третия конгрес на 11.04.1997г.;

Четвъртия конгрес на 11.10.2001г.;

Петия конгрес на 30.03.2007г.;

Шестия конгрес на 20.04.2012г.

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Наименованието на сдружението е Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите, наричана по-нататък в този Устав “Федерацията”. Името на Федерацията може да се изписва и на чужд език.

Чл.2. Тя е доброволно, организационно и финансово самостоятелно национално обединение на равноправни и независими синдикални организации, сдружения и индивидуални членове за защита на техните права и интереси в областта на труда, осигурителните отношения и жизненото равнище.

Чл.3.(1) Федерацията е отворена синдикална структура. Приема в състава си синдикални организации, техни сдружения и индивидуални членове, които признават този Устав, програмните документи и символиката й.

(2) Синдикалните организации и техните сдружения се изграждат и функционират по производствен, професионален, браншов и териториален признак в търговията, кооперациите, туризма, заведенията за хранене, производството и търговията с хляб, хлебни и сладкарски изделия, производство на стоки и услуги, профилактиката, рехабилитацията и отдиха и други сродни социални дейности в услугите.

Чл.4.(1) Федерацията осъществява дейност в полза на своите членове, в съответствие с Конституцията, със законите на страната, с ратифицираните международни трудови конвенции, международната харта за правата на човека и с този Устав.

(2) Тя е сдружение което се регистрира като юридическо лице с нестопанска цел, съгласно действащото законодателство.

Чл. 5.(1) Федерацията има за свой предмет на дейност синдикалното организиране на работниците и служителите, представителство и защита на трудовите права и интересите на синдикалните членове в областта на заетостта, трудовите, осигурителните отношения, жизненото равнище, социалното осигуряване и подпомагане.

(2) Федерацията е самостоятелна при определянето на своите основни задачи, на организационната и финансовата дейност, на синдикалната кадрова политика, на принадлежността й към национални и международни синдикални организации.

(3) Федерацията и нейните членове са независими от политически партии, организации и движения, от органите на държавната власт, от работодателите и техните организации, от други синдикални и обществени структури и движения.

Чл.6.(1) Федерацията се изгражда и развива своята дейност на основата на принципите: доброволност на членството, равнопоставеност на основните членове, изборност и мандатност на ръководните органи и длъжности, пълна демократичност и контрол от страна на членовете й, откритост и гласност в синдикалната дейност, синдикална солидарност и взаимодействие.

(2) При членуването, представителството и защитата на правата и интересите на своите членове, Федерацията не допуска дискриминиране или толериране на отделни свои членове по политически, полови, расови, етнически, религиозни и други признаци.

Чл.7. Федерацията е юридическо лице с нестопанска цел, отделно от нейните членове и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Федерацията не отговарят за нейните задължения.

Чл.8. Федерацията е основен член на Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Чл.9.(1) Седалището на Федерацията е в гр. София, район „Средец”, ул. „6-ти септември” № 4.

(2) Тя има свое знаме, печат и знак, утвърдени от Управителния съвет.

(3) Тя е учредена за неопределен срок.

Глава втора

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл.10. Основната цел на Федерацията е да представлява и защитава трудовите, социалните и синдикалните права на членовете си.

Чл. 11. Федерацията отстоява:

(1) Правото на труд и свободен избор на професия, на месторабота, на образование, на професионална квалификация и заетост.

(2) Правото на здравословни, безопасни условия на труд, екологически чиста жизнена среда, намаляване на продължителността на работния ден и увеличаване на платения отпуск, осигуряване на пълноценен отдих и здравно обслужване.

(3) Правото на справедливо възнаграждение и поддържане на нормално жизнено равнище.

(4) Правото на социално осигуряване, социално подпомагане, закрила срещу бедност и социална изолация.

(5) Правото на свободно и доброволно сдружаване в синдикални организации и упражняване на синдикални права.

(6) Правото на преговаряне и сключване на колективни трудови договори по всички условия за наемане на работа.

(7) Правото на зачитане на достойнството на работното място, равни възможности и недопускане на дискриминация.

(8) Правото на информация, консултации и участие при въвеждане на технологически промени, преструктуриране и съкращения.

(9) Правото на работниците и служителите на защита на вземанията им в случаите на неплатежоспособност на техните работодатели.

(10) Правото на трудово правна консултация и закрила.

(11) Правото на информиране и консултиране.

(12) Правото на работниците и служителите да предприемат колективни действия за защита на техните икономически и социални интереси, включително и стачка.

Чл. 12. Федерацията постига своята основна цел като:

(1) Координира общите действия на членуващите в нея синдикални организации, сдружения и индивидуални членове, представлява и отстоява интересите им на национално и международно равнище, осъществява взаимодействието между тях и ги подпомага за постигането на целите им.

(2) Упражнява предоставените й от законодателството правомощия по прилагането и спазването на трудовото и социалното законодателство.

(3) Участва в преговори, сключва споразумения и договори с държавни органи на отраслово и браншово равнище, с работодатели и техни организации, с местни органи на изпълнителната власт.

(4) Разработва свои програми, платформи и искания при формирането и осъществяването на социално-икономическата политика.

(5) Организира и участвува в стачки и други протестни синдикални действия в съответствие със законите на страната.

(6) Утвърждава ценностите на европейския социален модел, сътрудничи със сродни организации от други страни, членува и участвува в работата на международни синдикални и други неправителствени организации.

(7) Води политика, насочена към мотивиране и привличане на нови синдикални членове.

Глава трета

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.13.Членовете на Федерацията са основни асоциирани и индивидуални.

Чл. 14. Основни членове на Федерацията са синдикални организации и синдикални сдружения, които приемат този Устав.

Чл. 15. Всеки основен член на Федерацията има право:

(1) Да представлява своите синдикални членове в органите на Федерацията, да избира и отзовава своите представители в тези органи, в съответствие с изискванията на Устава и утвърдените норми на представителство.

(2) Да участва в работата на колективните органи на Федерацията, в подготовката и приемането на техните решения, да внася свои предложения и искания за обсъждане и решаване от тях.

(3) Да поставя пред органите на Федерацията свои въпроси и проблеми и да изисква от нея да представлява и защитава интересите му пред държавни, обществени органи и организации и работодатели.

(4) Да изисква информация и осъществява контрол върху дейността на Общото събрание и Управителния съвет.

(5) Да участва в дейността на Федерацията и да получава организационна и консултантска помощ.

(6) Да участва в и да получава солидарни действия заедно с другите членове на Федерацията.

Чл. 16. Всеки основен член на Федерацията е длъжен:

(1) Да спазва Устава на Федерацията.

(2) Да съдейства за постигане на общите цели и задачи.

(3) Да внася редовно членския внос, определен с този Устав.

(4) Да изпълнява решенията на органите на Федерацията.

(5) Да предоставя на Федерацията информация за дейността си.

(6) Да не членува в други синдикални организации в страната.

(7) Да участва солидарно в акции, организирани или подкрепяни от Федерацията.

(8) Да не предприема действия, уронващи престижа на Федерацията.

Чл. 17. Нов основен член на Федерацията се приема от Управителния съвет, след представяне на писмено заявление, протоколно решение за членство на висшия орган на синдикалната организация или на синдикалното сдружение и попълнена карта по образец, съдържащ данни за синдикалната организация (синдикалното сдружение), включително седалището и адреса й. За новоизградените организации или сдружения се представя и учредителен протокол, придружен от списък на учредителите с трите им имена и подпис.

Чл. 18. Прекратяването на членството на основен член във Федерацията става: доброволно, с едностранно волеизявление до Федерацията; поради изключване; при закриване на синдикалната организация-основен член, в случаите на ликвидация на предприятието, в което тя функционира.

(1) Решението за доброволно прекратяване на членството се взема от висшия орган на организацията /сдружението/-основен член с мнозинство 2/3 от членовете. Протоколът с взетото решение се изпраща в 14-дневен срок във Федерацията.

(2) Решението за изключване на основен член на Федерацията се взема от Управителния съвет с обикновено мнозинство от присъстващите членове, при действия, в нарушение на този Устав, включително и при неплащане на членски внос, повече от шест месеца. Изключените основни членове могат да възстановят правата си след отстраняване на причините, довели до изключването им, с писмена молба и решение на Управителния съвет.

(3) Прекратяването на членството, поради закриване на организацията-основен член, се легитимира с препис от решението на висшия орган на организацията за нейното закриване. Протоколът с взетото решение се изпраща в 14-дневен срок във Федерацията.

 

Чл.19.Ако при закриване на синдикалната организация-основен член на Федерацията, след удовлетворяване на всички кредитори, остане каквато и да е собственост, тя преминава във Федерацията.

 

Чл.20.(1) Асоциирани членове на Федерацията са: сдружения, съюзи и организации, които, наред с основната си дейност, осъществяват и синдикални функции и задачи.

(2) Взаимоотношенията между Федерацията и асоциираните членове се уреждат с двустранни споразумения.

Чл. 21. Асоциираните членове имат следните права:

(1) Да участвуват в работата на Общото събрание със свои представители с право на съвещателен глас.

(2) Да получават експертна помощ от Федерацията.

(3)Да получават и да участвуват в солидарни действия.

Чл. 22. Асоциираните членове са длъжни:

(1) Да спазват договореностите с Федерацията.

(2) В случаите на несъгласие с взетите решения от органите на Федерацията, да не пречат с действия или бездействия за реализирането на нейните интереси.

Чл.23.(1) Индивидуални членове на Федерацията могат да бъдат: безработни и наемни работници от фирми, предприятия и уреждения, в които няма изградена синдикална организация.

(2) Индивидуалните членове се приемат с решение на Управителния съвет.

(3) Членството на индивидуалните членове се прекратява в следните случаи:

1. По лична молба.

2. При грубо нарушение на Устава.

3. При неплащане на членския внос повече от шест месеца.

Глава четвърта

СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СИНДИКАЛНИ СДРУЖЕНИЯ

Чл. 24.(1) Синдикални организации на Федерацията се изграждат в предприятия, фирми, кооперации, и други стопански единици, независимо от формата на собственост. Извън тях могат да се изграждат териториални браншови синдикални организации.

(2)Синдикалните организации-основни членове на Федерацията са юридически лица по силата на чл. 49 ал. 2 от КТ и на този Устав, имат свой бюджет, печат и банкова сметка.

(3) Синдикалните организации могат да се обединяват в синдикални сдружения.

Чл. 25.(1) Член на синдикална организация може да бъде всяко дееспособно физическо лице - работник и служител, работещ в браншовете, посочени в чл. 3, ал.2, който признава и спазва този Устав, плаща редовно членския си внос и не членува в друга синдикална организация.

(2) Членовете на синдикалната организация чрез нея са и индивидуални членове на Федерацията.

Чл.26.(1) Приемането на синдикален член става въз основа на лично писмено заявление на кандидата до председателя на синдикалната организация. Приемането се извършва от синдикалния комитет.

(2) В случай на отказ да бъде приет, кандидатът може да обжалва отказа пред общото (делегатското) събрание на синдикалната организация, чието решение е окончателно.

 

Чл. 27. Всеки синдикален член има право:

(1)Да бъде представляван и защитаван пред работодателя, държавните и други органи и организации във връзка с неговите интереси в сферата на труда, социалното осигуряване и жизненото равнище.

(2) Да получава безплатна трудово-правна консултация и защита във връзка с трудовата му дейност.

(3)Да получава материална помощ от синдикалната организация или от Федерацията при условия и в размер, определени от съответните органи.

(4)Да участвува в подготовката, обсъждането, приемането и изпълнението на решенията на синдикалната организация.

(5) Да бъде информиран за дейността на синдикалните органи на всички равнища. Да иска отчет за изпълнението на взетите решения.

(6) Да участва в избирането и да бъде избиран в органите на синдикалната организация, на синдикалното сдружение и на Федерацията.

(7) Да участва лично при обсъждане на неговата дейност и поведение в качеството му на член на синдикалната организация.

Чл. 28. Всеки синдикален член е длъжен:

(1) Да спазва Устава и да плаща редовно членския си внос.

(2) Да участвува в живота на синдикалната организация, да взема участие при формирането на решенията и при тяхното изпълнение.

(3) Да работи за постигането на целите на Федерацията и да допринася за утвърждаването на нейния престиж.

(4) Да спазва принципите на синдикалната солидарност.

Чл.29.Синдикални членове, ползващи отпуск за отглеждане на деца и гледане на болен член на семейството, запазват членството си в синдикалната организация.

Чл.30. Членството в синдикалната организация се прекратява в следните случаи:

(1)С писмено заявление до председателя на синдикалната организация.

(2) При смърт или поставянето на лицето под запрещение.

(3) Ако бъде изключен от синдикалната организация за неспазване на Устава с решение на синдикалния комитет, което може да бъде обжалвано пред общото/делегатското/ събрание на организацията.

(4) Ако не плаща членския си внос три месеца, без да има уважителни причини.

(5) Ако престане да работи в браншовете, посочени в чл. 3, ал.2 от този Устав.

Чл. 31. Органи на синдикалната организация са:

1. Общото (делегатското) събрание;

2. Синдикалният комитет;

3. Ревизионната комисия /финансовият контрольор/;

4. Председателят на синдикалната организация.

 

Чл. 32.(1) Висш орган на синдикалната организация е общото/ делегатското/ събрание.

(2) Делегатско събрание може да се избира при многочислени или териториално разпръснати синдикални организации. Броят на делегатите и нормата на представителство се определят от синдикалния комитет.

(3) Събранието е редовно, когато присъстват повече от половината от синдикалните членове/делегатите/.

(4) Събранието се свиква от синдикалния комитет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на синдикалната организация/делегатите/, като по подходящ начин членовете на организацията/делегатите/, се уведомяват за дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на събранието и по чия инициатива се свиква.

(5) Ако синдикалният комитет не свика събранието по искането на 1/3 от членовете/делегатите/ в месечен срок, то се свиква от областния координатор на Федерацията по писмено искане на заинтересованите лица. То взема решения с явно гласуване и обикновено мнозинство, ако не реши друго.

(6) Общото (делегатското) събрание:

1. Определя броя на членовете и избира синдикален комитет в състав: председател (той е и председател на синдикалната организация), секретар (той е и секретар на синдикалната организация) и членове за срок от 5 години.

2. Определя броя на членовете и избира председател и членове на ревизионната комисия (финансов контрольор за организации под 10 членове) за срок от 5 години.

3. Приема отчета за дейността на синдикалния комитет и на ревизионната комисия (финансовия контрольор).

4. Определя броя и длъжностите на щатните и на хоноруваните изборни синдикални дейци.

5. Отзовава свои представители от синдикалните органи при неоправдано доверие.

6. Определя начина на събиране и изразходване на средствата от членския внос и приема ежегодно бюджет на синдикалната организация.

7. Обсъжда и утвърждава проектите за колективни трудови договори и споразумения.

8. Взема решения за членуване и за прекратяване на членството на синдикалната организация във Федерацията.

9. Избира делегатите на синдикалната организация за Конгреса на Федерацията, съгласно утвърдените норми, приети от Управителния съвет.

10. Взема решения по жалбите за приемането и изключването на синдикални членове.

11. При необходимост взема решение за закриване на синдикалната организация.

Чл.33. Синдикалният комитет е орган за оперативно ръководство на синдикалната организация, който има следните правомощия:

(1). Организира изпълнението на решенията на общото/делегатското/ събрание на организацията.

(2). Ръководи дейността на синдикалната организация за времето на своя мандат. Заседанията му се свикват от председателя или по искане на 1/3 от членовете му.

(3). Заседанието е редовно, ако присъствуват повече от половината от членовете му.

(4). Участва в подготовката на всички нормативни документи/правилници, наредби, правила, заповеди/, които се отнасят до трудовите отношения в предприятието.

(5). Участвува в обсъждането на въпроси на трудовите и осигурителните отношения на синдикалните членове и дава становища, мнения и предложения.

(6). Участвува в разработването, обсъждането и сключването на КТД и други споразумения с работодателя.

(7). Контролира и дава гласност за изпълнението на КТД и другите споразумения.

(8). Организира протестни действия, в съответствие със Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

(9). Уговаря трудовото възнаграждение и другите условия по трудовото правоотношение или размера на хонорара на щатните и хоноруваните изборни синдикални дейци.

(10).Определя нормата на представителство за делегатското събрание.

(11).Определя функциите и отговорностите на секретаря и на членовете на синдикалния комитет.

(12). Свиква общото/делегатското/ събрание на синдикалната организация и определя дневния му ред.

(13). Свиква общото/делегатското/ събрание по инициатива най-малко на 1/3 от членовете му.

(14). Взема решения по всички въпроси, невключени в правомощията на общото/делегатското/ събрание и на председателя на синдикалната организация.

(15). Членовете на синдикалния комитет по право са делегати на делегатското събрание.

Чл.34.(1) Председателят на синдикалната организация има следните правомощия:

1. Ръководи дейността на синдикалния комитет и контролира изпълнението на взетите решения.

2. Организира подготовката и провеждането на общото (делегатското) събрание на синдикалната организация и на заседанията на синдикалния комитет.

3. Представлява синдикалната организация пред работодателя, пред външни организации и институции, и пред Федерацията.

4. Представлява синдикалната организация в браншови и отраслови структури на Федерацията и в териториалните структури на КНСБ.

5. Носи отговорност за организационното състояние на синдикалната организация, документацията и текущата отчетност на финансовата дейност.

(2) В случаи на отсъствие на председателя, правомощията по предходната алинея се осъществяват от секретаря на синдикалната организация.

(3) Секретарят на синдикалната организация работи за изпълнението на основните цели и задачи и упражнява правомощия, делегирани му от синдикалния комитет или от председателя на синдикалната организация.

Чл.35.(1)Ревизионната комисия (финансовият контрольор):

1. Осъществява контрол върху финансовата дейност на синдикалната организация.

2. Контролира документацията за отчисленията от членски внос на синдикалната организация към Федерацията.

3. Внася отчет пред отчетно-изборното събрание на синдикалната организация и периодично информира синдикалния комитет за своите констатации.

(2) При изпълнението на своите права и задължения финансово-контролната комисия/финансовият контрольор/ може да изисква съдействие от Финансово-контролната комисия на Федерацията.

Чл. 36. По инициатива на синдикалните организации могат да се изграждат браншови териториални сдружения на доброволен прицип.

Чл. 37.(1) Синдикални сдружения по производствен, професионален и браншов признак се изграждат по инициатива най-малко на три синдикални организации. Те са доброволни обединения на равноправни членове.

(2) Синдикалните сдружения могат да приемат свои статути, устройствени правилници и др., които не противоречат на този Устав.

Чл. 38. Синдикалните сдружения обсъждат и вземат решения по общи и специфични проблеми на синдикалните организации в сдружението, като:

(1) Разработват и участват в сключването на споразумения и подпомагат синдикалните организации при подписването на колективни трудови договори.

(2) Изразяват и защитават интересите на синдикалните организации пред органите на изпълнителната власт на национално и териториално равнище и пред работодателите.

(3) Участват със свои представители в работата на органите на Федерацията.

(4) В своята дейност сдруженията се ръководят от основните принципи, цели и задачи на Федерацията.

 

 

Глава пета

ОРГАНИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

Чл. 39. Органи на Федерацията са:

1. Общото събрание (Конгресът), е висш орган на Федерацията. Конгресът се свиква веднъж на пет години. Общото събрание може да се свиква и ежегодно или на други периоди.

2. Управителният съвет.

3. Председателят на Федерацията.

4. Финансово-контролната комисия.

Чл.40.(1) Общото събрание /Конгресът/ се свиква с решение на Управителния съвет или по искане на една трета от основните членове на Федерацията. С решението Управителният съвет определя реда за избиране на делегатите, нормата на представителство, дневният ред, датата, часът и мястото за провеждането. В общото събрание/Конгреса/ участват като делегати по право членовете на Управителния съвет и председателят на Финансово-контролната комисия.

(2) Най-малко един месец преди насрочения ден за свикването на Общото събрание/Конгресът/, в “Държавен вестник” се публикува покана, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането и по чия инициатива се свиква. В същия срок поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Федерацията.

(3) Ако Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общо събрание по искането на една трета от членовете, то се свиква от съда по седалището на Федерацията, по писмена искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(4) Общото събрание /Конгресът/ е законно, ако присъства повече от половината от неговия състав. При липса на кворум, Общото събрание се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и представители да се явят.

(5) Общото събрание/Конгресът/ взема решения с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите представители, освен в случаите, когато закон, този Устав или решение на Общото събрание изискват друго.

(6) Общото събрание/Конгресът/ не може да взема решения по въпроси, които не са включени в дневния ред.

Чл. 41. Общото събрание на Федерацията:

(1) Приема отчетите на Управителния съвет за дейността на Федерацията и на Финансово-контролната комисия.

(2) Обсъжда и приема програмни документи и решения за дейността на Федерацията.

(3) Приема, допълва и изменя Устава с мнозинство от две трети от присъстващите.

(4) Отменя решения на другите органи на Федерацията, които противоречат на закона, на Устава или на други нормативни актове.

(5) Избира с тайно или явно гласуване и с обикновено мнозинство председател на Федерацията (той е и председател на Управителния съвет), заместник-председател, членове на Управителния съвет и председател на Финансово-контролната комисия за срок от пет години. Предложенията за избор се правят:

1. За председател и заместник-председател на Федерацията и за председател на Финансово-контролната комисия - от Комисия по предложенията.

2. За членове на Управителния съвет - от избрания председател на Федерацията.

(6) Освобождава с тайно или явно гласуване и с обикновено мнозинство председателя на Федерацията (той е и председател на Управителния съвет), заместник-председателя, членовете на Управителния съвет и председателя на Финансово-контролната комисия.

(7) Взема решение за преобразуване или прекратяване на Федерацията с мнозинство от две трети от присъстващите.

(8) Приема бюджет на Федерацията.

(9) Взема решения за членството на Федерацията в международни синдикални централи.

(10) Взема решения за изграждане на фонд "Стачен", фонд "Подпомагане" и други фондове.

(11) Избира делегати за конгресите на КНСБ, в съответствие с нейния устав.

Чл. 42.(1) При необходимост може да се провежда и извънреден конгрес, който има всички правомощия на редовен.

(2) Решението за неговото провеждане се взема от Управителния съвет. При постъпване на писмено предложение на 1/3 от основните членове на Федерацията, Управителният съвет взема решение в срок от един месец.

(3) Управителният съвет е длъжен в срок от три месеца да насрочи и организира извънредния конгрес.

Чл.43.(1) Управителният съвет се състои от 7 души. Той определя реда и организира извършването на дейността на Федерацията.

Председателят на Финансово-контролната комисия участва в заседанията с право на съвещателен глас.

(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя или по писмено искане на една трета от неговите членове. Ако в последния случай председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.

(3) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Решенията се вземат с явно гласуване и мнозинство от присъстващите, освен в случаите, когато закон или този Устав изискват друго.

(4) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от членовете му.

(5) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от председателя, а в негово отсъствие от заместник-председателя.

Чл. 44. Управителният съвет:

(1) Осигурява изпълнението на решенията, приети от Общото събрание/Конгреса/.

(2) Определя границите на териториалните отраслови структури и утвърждава статут за дейността им.

(3) Утвърждава статут на областния координатор.

(4) Взема решения за преговори с органи на изпълнителната власт и структури на работодатели, сключване на колективни трудови договори и други споразумения.

(5) Взема решения за обявяване, прекратяване и отменяне на стачки и други протестни действия, след консултации с основни членове на Федерацията.

(6) Определя трудовото възнаграждение и другите условия по трудовото правоотношение на председателя и на зам. председателя на Федерацията.

(7) Подготвя становища и предложения по проекти за нормативни актове до съответните институции.

(8) Разглежда предложения и възражения към работата на Федерацията. Вносителите им участват в съответните заседания.

(9) Взема решения за развиване на дейности, предвидени в този Устав и разрешени от закона.

(10) Произнася се по исканията за уволнения на синдикални дейци, съгласно чл. 333, ал. 3 от Кодекса на труда.

(11) Подготвя и внася в Общото събрание /Конгреса/, проекти за бюджет на Федерацията.

(12) Подготвя и внася в Общото събрание/Конгреса/, отчети за дейността на Федерацията.

(13) Представлява Федерацията и определя обема на представителната власт на своите членове.

(14) Взема решения за приемане, изключване и отпадане на основни членове на Федерацията.

(15) Определя състава и статута на Националния стачен комитет и на други помощни органи.

(16) Утвърждава щата на Федерацията.

(17) Определя размера на отчисленията от членския внос за КНСБ, в съответствие с Устава на КНСБ.

(18) Взема решения по въпроси, които по закон или по този Устав не са определени в правата на друг орган.

(19) Разпорежда се с имуществото на Федерацията, при спазване на изискванията на този Устав.

(20) Извършва действията по ликвидацията и заличаването на Федерацията, или определя лице, което да извърши тези действия.

(21) Определя адреса на управлението на Федерацията.

Чл. 45. Председателят на Федерацията:

(1) Представлява Федерацията в страната и в чужбина.

(2) Ръководи оперативната дейност на Федерацията въз основа на Устава, на решенията на Общото събрание /Конгреса/ и на Управителния съвет и осигурява тяхното изпълнение.

(3) Внася предложения в Общото събрание/Конгресът/ и в Управителния съвет по организационни, кадрови, финансови, административни и други въпроси, в съответствие с Устава.

(4) Назначава и освобождава от длъжност щатните работници на Федерацията и договаря трудовите им възнаграждения. Договаря възнагражденията и другите условия по правоотношенията на нещатните сътрудници на Федерацията и на другите лица по Закона за задълженията и договорите.

(5) Взема оперативни решения по въпроси, невключени в правомощията на Общото събрание и на Управителния съвет.

Чл.46.При продължителна или трайна невъзможност на председателя на Федерацията да изпълнява своите задължения, неговите функции се поемат от заместник-председателя.

Чл.47. Заместник-председателят на Федерацията:

(1) Организира и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание, на Управителния съвет и на председателя, които са му възложени.

(2) Замества председателя в негово отсъствие и по негово поръчение.

(3) Подпомага председателя при изработването и реализацията на политиката на Федерацията.

Чл.48. Председателят и заместник-председателят на Федерацията не могат да заемат длъжности в държавни и стопански органи и организации, както и да бъдат избирани в ръководствата на партийни и държавни структури.

Чл.49. Финансово-контролната комисия:

(1) Извършва цялостен контрол на финансовата дейност на Федерацията. Състои се от избрания от Общото събрание председател и двама членове, които се избират от Управителния съвет по предложение на председателя на Финансово-контролната комисия.

(2) Извършва проверки на финансовата дейност на основните членове на Федерацията по своя инициатива или по предложение на Управителния съвет.

(3) Внася отчет пред Общото събрание на Федерацията и периодично информира Управителния съвет за своите констатации.

(4) Издръжката на Финансово-контролната комисия се определя с бюджета на Федерацията.

(5) Комисията сама определя цялостната си дейност в рамките на предоставените й от Устава правомощия и може да привлича външни експерти и специалисти за осъществяване на дейността си.

(6) Членовете на Финансово-контролната комисия не могат да заемат други длъжности в ръководните органи на Федерацията.

 

Глава шеста

ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ.

ИМУЩЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЯТА

Чл.50. Федерацията е правоприемник на имуществото на Независимия профсъюз на работниците от търговията, туризма, кооперациите и услугите, ликвидиран с нейното учредяване.

Чл.51.(1) Средствата за бюджета и фондовете на Федерацията се набират от приходи от членски внос, дарения, спонсорства, от участия в проекти, помощи, доходи от имущество и други разрешени от закона дейности.

(2) Размерът на средствата по фондовете не се обявяват публично.

Чл.52.(1) Индивидуалният членски внос възлиза на 1 на сто от нетното месечно възнаграждение. Той се събира всеки месец в синдикалната организация.

(2) Във Федерацията се превежда всеки месец 50 на сто от събрания членски внос, който се разпределя между Федерацията и КНСБ.

(3) Основните членове внасят членски внос и за членството на Федерацията и на КНСБ в международните синдикални централи. Конкретният размер на вноските се определя от Управителния съвет и се внасят един път годишно.

(4) Синдикалните организации могат да правят допълнителни отчисления за териториалните и отрасловите структури на Федерацията.

Чл.53.(1) Федерацията може да организира издаването, отпечатването и разпространяването на свои издания, книги, брошури, да организира курсове за квалификация, консултации, правно обслужване, да разработва проекти за постигането на своите цели.

(2) Извършваната дейност се подчинява на българското законодателство.

Чл. 54.(1) Федерацията се преобразува и прекратява с решение на Общото събрание/Конгреса/, взето с мнозинство от две трети от присъстващите.

(2) При прекратяване на дейността на Федерацията, Общото събрание/Конгреса/ урежда всички въпроси, отнасящи се до имуществото й.

(3) Действията по ликвидацията и заличаването на Федерацията се извършват от Управителния съвет или от определено от него лице.

 

Глава седма

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма, кредита и общественото обслужване е учредена на Учредителния конгрес на Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, услугите, туризма, състоял се на 14.04.1990 г. в гр. Пловдив, на който е прекратена дейността на съществувалия до този момент Независим профсъюз на работниците от търговията, туризма, кооперациите и услугите. Федерацията е правоприемник на Независимия профсъюз на работниците от търговията, туризма, кооперациите и услугите. По силата на чл. 49 ал. 1 от Кодекса на труда Федерацията е юридическо лице. На Втория редовен конгрес, проведен на 26.03.1993 г. в гр. София е взето решение за преименуване на Федерацията в Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма, кредита и общественото обслужване, която е регистрирана в Софийски градски съд по фирмено дело № 16760/93 г., със седалище и адрес район “Средец”, ул. “6-ти септември” № 4 – град София.

§ 2. Уставът на Федерацията е приет на Учредителния конгрес, състоял се на 14.04.1990 г., изменен и допълнен на Втория редовен конгрес - 26.03.1993 г. На Третия редовен конгрес на Федерацията, проведен на 11.04.1997 г. е приет нов Устав. На Четвъртия редовен конгрес, проведен на 11.10.2001г. в гр. София, се приеха изменения и допълнения на Устава. Петия конгрес, проведен на 30.03.2007г. направи изменения и допълнения.

Шестият конгрес, проведен на 20.04.2012 год. прие изменения и допълнения на Устава и преименува Федерацията в Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите.

§ 3. Продължителността на мандатите се определя само на редовни конгреси на Федерацията.

§ 4 Този Устав влиза в сила от датата на неговото приемане на Конгреса.

Независима синдикална федерация

на търговията, кооперациите,

туризма и услугите

Председател:

Наташа Михова

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001