Шести конгрес на Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и общественото обслужване

На 20-ти април в хотел „Рила” се проведе Шестият конгрес на Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма, кредита и общественото обслужване.

 

 

В отчетния доклад за дейността на НСФТКТКОО Наташа Михова отрази проблемите, стоящи пред Федерацията: липсата на желание за диалог у работодателите, продължаващата тенденция за намаляване числеността на синдикалните организации и членове, неуспехите за създаване на сборни синдикални организации на браншов териториален принцип и др. В отчета намериха място и постигнатите добри резултати, особено по отношение на положителната тенденция в синдикализацията, главно в сферата на обслужващите дейности в Пловдивска област, периодичните обучения за синдикалните председатели, добрата съвместна работа с партньорските организации и ползотворното взаимодействие с КНСБ. Като основна насока в бъдещата работа на Федерацията бе очертано привличането на млади хора, както в структурите на Федерацията, така и по места - в синдикалния актив.

Гост на конгреса беше президента на КНСБ Пламен Димитров. Той изказа благодарност за положените от ръководството на Федерацията и от целия синдикален актив усилия, като благодари лично на председателя на НСФТКТКОО Наташа Михова за активната й съпричастност към общата политика на КНСБ и за труда и амбицията й да съхрани целостта на Федерацията.

Шестият конгрес на НСФТКТКОО прие новото име на Федерацията – Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите. Бяха приети новият Устав и Програмата за дейността на Федерацията за 2012 – 2017 година.

Делегатите на Шестия конгрес преизбраха Наташа Михова за председател на Федерацията, а за заместник-председател Найден Найденов.

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001