Споразумение в системата на ЦКС за 2013 г.

ЦЕНТРАЛНИЯТ КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ,

НЕЗАВИСИМАТА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА КООПЕРАТИВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ - КНСБ,

НЕЗАВИСИМАТА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА, КООПЕРАЦИИТЕ, ТУРИЗМА И УСЛУГИТЕ - КНСБ И

НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ “ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ, КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И ТУРИЗЪМ” – КТ “ПОДКРЕПА”

подписаха

С П О Р А З У М Е Н И Е

за минималните осигурителни доходи за 2013 г. за категориите персонал в системата на ЦКС.

 

Днес, 06.08.2012 година – Централен кооперативен съюз – наричан за краткост “РАБОТОДАТЕЛ” и Националните отраслови синдикални федерации към КНСБ и КТ “Подкрепа” – наричани за краткост “СИНДИКАТИ” се

 

С П О Р А З У М Я Х А:

ОПРЕДЕЛЯТ МИНИМАЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ДОХОДИ ЗА 2013 година за категориите персонал съгласно Националната класификация на професиите в системата на ЦКС, както следва:

1. Ръководни служители...................………………………….........................………… 600 лв.

2. Аналитични специалисти…….……………………………………..............................… 550 лв.

3. Приложни специалисти.........................………….............…....................……... 480 лв.

4. Помощен персонал.......................................……….………….....................……. 395 лв.

5. Персонал, зает с услуги за населението ,охраната и търговията…………………. 375 лв.

6. Производители в селското, горското и рибно стопанство.............…….……...... 370 лв.

7. Квалифицирани производствени работници.................................................. 390 лв.

8. Оператори на съоръжения, машини и транспортни средства ........................ 410 лв.

9. Нискоквалифицирани работници.................................……..................…....... 330 лв.

 

Споразумението се изготви в пет еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за Министерство на труда и социалната политика.

 

 

 

ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ:

Централен кооперативен съюз

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/П. Стефанов/

 

ЗА СИНДИКАТИТЕ:

Независима синдикална федерация на кооперативните организации

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/М.Йорданова/

 

Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Н. Михова/

 

Национална федерация “Търговия, услуги, контролни органи и туризъм”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Н. Христова/

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001