Споразумение в бранш "Туризъм" за 2013 г.

БЪЛГАРСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА,

СИНДИКАТЪТ НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ - КНСБ,

НЕЗАВИСИМАТА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА, КООПЕРАЦИИТЕ, ТУРИЗМА И УСЛУГИТЕ - КНСБ И

НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ “ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ, КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И ТУРИЗЪМ” – КТ “ПОДКРЕПА”

се споразумяха за минималните осигурителни доходи за 2013 г. в бранш "Туризъм"

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

Днес, 07.08.2012г. страните по КТД за бранш “Туризъм”:

Председателят на Българската туристическа камара – доц. Цветан Тончев, представляващ работодателите:

и

1. Председателят на Синдиката на туризма в България към КНСБ – Татяна Джилянова

2. Председателят на Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите към КНСБ – Наташа Михова

3. Председателят на Националната федерация “Търговия, услуги, контролни органи и туризъм” към КТ “Подкрепа” – Нели Христова,

представляващи синдикатите, се

С П О Р А З У М Я Х А:

Определят минимални осигурителни доходи за 2013 г. за категориите персонал съгласно Националната класификация на професиите в бранш “Туризъм”, както следва:

1. Ръководители - 905 лв.

2. Специалисти - 780 лв.

3. Техници и други приложни специалисти - 610 лв.

4. Помощен административен персонал - 485 лв.

5. Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната - 430 лв.

6. .................................................................................................

7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии - 515 лв.

8. Машинни оператори и монтажници - 510 лв.

9. Професии, неизискващи специална квалификация - 385 лв.

 

Споразумението се изготви в пет еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за МТСП.

Настоящото споразумение е неразделна част от браншовия КТД.

 

ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ:

БЪЛГАРСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/доц. Цв. Тончев/

 

ЗА СИНДИКАТИТЕ:

СИНДИКАТ НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ – КНСБ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Т. Джилянова/

 

НСФ НА ТЪРГОВИЯТА, КООПЕРАЦИИТЕ, ТУРИЗМА И УСЛУГИТЕ – КНСБ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Н. Михова/

 

ЗА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ “ ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ, КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И ТУРИЗЪМ’ - КТ “ПОДКРЕПА”:

/Н. Христова/

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001