Как да станете наш член

Вие ставате член на Федерацията чрез синдикалната организация във Вашето предприятие. Необходимо е само да подадете лично писмено заявление до председателя на синдикалната организация. Тук можете да намерите необходимото Ви заявление.

  ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИ ……………………………..
/име на предприятието/
ГР./С. ……………………………

 

З А Я В Л Е Н И Е

от …………………………………………………………………
(трите имена)

 

Заявявам, че желая да бъда приет за член на синдикалната организация на Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите – КНСБ.

Приемам устава на Федерацията и се задължавам редовно да плащам определения размер на членския внос, като желая той да се събира по ведомост за заплатите (книгаведомост за събиране и отчитане на членския внос).
   
Дата: ……… 201 …. г. Подпис: ………………
   

Изтеглете заявлението

Ако нямате синдикална организация, станете инициатор на изграждането й.
Необходими са най-малко трима души, за да учредите синдикална организация във Вашето предприятие. Тук можете да намерите нужните Ви организационни документи.

Протокол

Списък

Заявление

Карта на синдикалната организация

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001