Споразумение в дейност "Производство на хлебни и тестени изделия" за 2013 г.

БРАНШОВАТА КАМАРА НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ХЛЕБОПРОИЗВОДИТЕЛИ И СЛАДКАРИ В БЪЛГАРИЯ,

 

ФЕДЕРАЦИЯ “ХРАНИТЕЛНА И ПИТЕЙНА ПРОМИШЛЕНОСТ” – КТ “ПОДКРЕПА” И

НЕЗАВИСИМАТА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА, КООПЕРАЦИИТЕ, ТУРИЗМА И УСЛУГИТЕ - КНСБ

се споразумяха за минималните осигурителни доходи за 2013 г. за категориите персонал в дейност "Производство на хлебни и тестени изделия".

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

Днес 08.08.2012год., Браншовата камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България, наричана за краткост работодатели и националните отраслови синдикални федерации към КНСБ и КТ “Подкрепа” – синдикати, се

С П О Р А З У М Я Х А:

Определят минимални осигурителни доходи за 2013 г. за категориите персонал съгласно Националната класификация на професиите за икономическа дейност С 10.71 “Производство на хлебни и тестени изделия”, както следва:

1. Ръководители - 800 лв.

2. Специалисти - 550 лв.

3. Техници и други приложни специалисти - 550 лв.

4. Помощен административен персонал - 430 лв.

5. Персонал, зает с услуги за населението ,търговията и охраната - 360 лв.

6. Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство - 342 лв.

7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии - 450 лв.

8. Машинни оператори и монтажници - 505 лв.

9. Професии, неизискващи специална квалификация - 410 лв.

 

Споразумението се изготви в четири еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

 

ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ:

БРАНШОВА КАМАРА НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ХЛЕБОПРОИЗВОДИТЕЛИ И СЛАДКАРИ В БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Пл. Сираков/

 

ЗА СИНДИКАТИТЕ:

КТ “ПОДКРЕПА” ФЕДЕРАЦИЯ “ХРАНИТЕЛНА И ПИТЕЙНА ПРОМИШЛЕНОСТ”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Р. Еленкин/

 

НСФ НА ТЪРГОВИЯТА, КООПЕРАЦИИТЕ, ТУРИЗМА И УСЛУГИТЕ - КНСБ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Н. Михова/

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001