Минимални осигурителни доходи за икономическа дейност "Производство на хлебни и тестени изделия" за 2016 г.

НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ НА ХЛЕБАРИТЕ И СЛАДКАРИТЕ

НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА, КООПЕРАЦИИТЕ, ТУРИЗМА И УСЛУГИТЕ - КНСБ

ФЕДЕРАЦИЯ “ХРАНИТЕЛНА И ПИТЕЙНА ПРОМИШЛЕНОСТ” – КТ “ПОДКРЕПА”


С П О Р А З У М Е Н И Е

 

Днес, 02.09.2015 г. Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, наричан за краткост работодатели и националните отраслови синдикални федерации към КНСБ и КТ “Подкрепа” – синдикати, се

 

С П О Р А З У М Я Х А:

 

Определят минимални осигурителни доходи за 2016 г. за категориите персонал съгласно Националната класификация на професиите за икономическа дейност С 10.71 “Производство на хлебни и тестени изделия”, както следва:

1. Ръководители - 800 лв.

2. Специалисти - 565 лв.

3. Техници и други приложни специалисти - 560 лв.

4. Помощен административен персонал - 445 лв.

5. Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната - 370 лв.

6. Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство - 350 лв.

7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии - 455 лв.

8. Машинни оператори и монтажни ци - 510 лв.

9. Професии, неизискващи специална квалификация - 425 лв.

 

Споразумението се изготви в четири еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

 

ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ:

Национален браншов съюз на хлебарите и сладкарите

Председател на УС: М. Кукушева

ЗА СИНДИКАТИТЕ:

НСФ НА търговията, кооперациите, туризма и услугите - КНСБ

Председател: Н. Михова

КТ “ПОДКРЕПА”

Федерация “Хранителна и питейна промишленост”

Председател: В. Борисова

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001