Минимални осигурителни доходи в отрасъл "Търговия" за 2016 г.

СЪЮЗ НА ТЪРГОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА, КООПЕРАЦИИТЕ, ТУРИЗМА И УСЛУГИТЕ – К Н С Б

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ “ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ, КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И ТУРИЗЪМ” – КТ “ПОДКРЕПА”

С П О Р А З У М Е Н И Е

 

Днес, 14.07.2015 г. страните по КТД за общинските, кооперативните и частните фирми и предприятия и други организации: Съюзът на търговците в България, наричан за краткост работодатели и националните отраслови синдикални федерации към КНСБ и КТ “Подкрепа” – синдикати, се

 

С П О Р А З У М Я Х А:

 

Определят минимални прагове на заплащане на труда и на осигуряване за 2016 год. за категориите персонал в отрасъл “Търговия”, съгласно Националната класификация на професиите, както следва:

 

1. Ръководители - 1250 лв.

2. Специалисти - 1030 лв.

3. Техници и приложни специалисти - 910 лв.

4. Помощен персонал - 640 лв.

5. Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната - 545 лв.

6. Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство - 440 лв.

7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии - 600 лв.

8. Машинни оператори и монтажници - 590 лв.

9. Професии, неизискващи специална квалификация - 470 лв.

 

Споразумението е неразделна част от отрасловия КТД.

Споразумението се изготви в четири еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за МТСП.

 

ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ:

Съюз на търговците в България

Председател: Р. Цветков

ЗА СИНДИКАТИТЕ:

НСФ на търговията, кооперациите, туризма и услугите

Председател: Н. Михова

КТ “ПОДКРЕПА” - Национална федерация “Търговия, услуги, контролни органи и туризъм”

Председател: Н. Христова

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001