Минимални осигурителни доходи в бранш "Туризъм" за 2016 г.

БЪЛГАРСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА

СИНДИКАТ НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ – КНСБ

НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА, КООПЕРАЦИИТЕ, ТУРИЗМА И УСЛУГИТЕ – КНСБ

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ „ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ, КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И ТУРИЗЪМ“ – КТ „ПОДКРЕПА"

С П О Р А З У М Е Н И Е

 

Днес, 28.08.2015 г. страните по КТД за бранш „Туризъм“:

Председателят на Управителния съвет на Българската туристическа камара – инж. Стоян Лазаров, представляващ работодателите

и

1. Председателят на Синдиката на туризма в България към КНСБ – Татяна Джилянова,

2. Председателят на Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите към КНСБ – Наташа Михова и

3. Председателят на Национална федерация „Търговия, услуги, контролни органи и туризъм“ към КТ „Подкрепа“ – инж. Нели Христова,

представляващи синдикатите се

 

С П О Р А З У М Я Х А:

 

Определят минимални осигурителни доходи за 2016 г. за категориите персонал, съгласно Националната класификация на професиите в бранш „Туризъм“, както следва:

1. Ръководители - 930 лв.

2. Специалисти - 800 лв.

3. Техници и приложни специалисти - 625 лв.

4. Помощен административен персонал - 505 лв.

5. Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната - 450 лв.

6. Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство - 420 лв.

7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии - 550 лв.

8. Машинни оператори и монтажници - 560 лв.

9. Професии, неизискващи специална квалификация - 420 лв.

 

Споразумението се изготви в пет еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за МТСП.

Настоящето споразумение е неразделна част от браншовия КТД.

 

ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ:

Българска туристическа камара

Председател на УС: инж. С. Лазаров

ЗА СИНДИКАТИТЕ:

Синдикат на туризма в България - КНСБ

Председател: Т. Джилянова

НСФ на търговията, кооперациите, туризма и услугите – КНСБ

Председател: Н. Михова

Национална федерация „Търговия, услуги, контролни органи и туризъм“ – КТ“ПОДКРЕПА“

Председател: инж. Н. Христова

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001