Колективен трудов договор за бранш "Туризъм" - 2016 г.

Днес 26.05.2016 г. в гр. София, в съответствие с чл. 51 „б” от Кодекса на труда, се подписа настоящият колективен трудов договор, страни по който са:

 

1. Българската туристическа камара – представителна организация на работодателите, член на Българска стопанска камара, представлявана от Стоян Лазаров – Председател на УС на Българската туристическа камара, наричана по-нататък Работодатели в предприятията, членуващи в БТК, от една страна

и от друга страна:

2.1 Синдикатът по туризъм в България - КНСБ, представляван от Т. Джилянова – Председател,

2.2 Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите – КНСБ, представлявана от Н. Михова - Председател и

2.3 Национална федерация „Търговия, услуги, контролни органи и туризъм” – КТ „Подкрепа”, представлявана от Н. Христова – Председател, наричани по-нататък Синдикати.

Като спазват изискванията на:

- Закона за туризма

- Конвенциите на Международната организация на труда за условията на труд в туристическата дейност;

- Световният етичен кодекс в туризма на Световната организация по туризъм към ООН;

- Трудовото и осигурителното законодателство на Република България и свързаните с тях нормативни актове;

- Спогодбите в областта на туристическата дейност;

- Постигнатите договорености между работодателите и синдикалните организации чрез колективното трудово договаряне в предприятията и

ръководени от:

- Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България 2014 – 2030;

- Стремежа за утвърждаване на туризма като водеща икономическа дейност;

- Необходимостта от постигането на общо приложими стандарти за развитието на туристическата дейност;

- Желанието за модернизиране и либерализиране на регламентите за бизнеса, чрез разработване на нормативни актове, осигуряващи база за устойчиво развитие на туризма в България;

- Очакванията за свеждане на дела на сивата икономика в туризма до по-ниски от средните за ЕС нива;

- Стремежа за ограничаване текучеството на кадрите от туристическата индустрия;

- Желанието за повишаване ефективността на туристическия мениджмънд и подобряване на професионалното образование и обучение на кадрите в туристическия отрасъл.

страните се договориха:

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящият КТД служи като основа за гарантиране на социалния мир чрез водене на преговори и сключването и изпълнението на колективни трудови договори в туристическите предприятия, членуващи в БТК и техните структурни звена.

Чл. 2. В процеса на сътрудничество ще се спазват следните основни принципи:

- равнопоставеност, коректност и партньорство при взаимно зачитане на интересите;

- отговорност за изпълнение на поетите задължения;

- съгласуваност на усилията и действията;

- прозрачност на процеса на социалния диалог за постигане на консенсус,

- стриктно спазване на законите и нормативната уредба.

Чл. 3. Настоящият колективен трудов договор урежда въпросите по условията на труд, на трудовите, социалните и осигурителните отношения и жизненото равнище за работещите в предприятията, членуващи в БТК от бранш „Туризъм”, които не са уредени с повелителни разпоредби на Кодекса на труда или други нормативни актове.

Чл. 4. Договореностите в настоящия КТД по обхват и стойности са минимални условия за договаряне между Работодателите и Синдикатите в предприятията, членуващи в БТК.

Чл. 5. (1) Настоящият КТД действа спрямо работодателите от предприятията, членуващи в БТК и синдикатите, членове на структурите – страни по договора.

(2) Работниците и служителите, които не са членове на синдикатите, страна по КТД в предприятия, могат да се присъединяват към клаузите му с писмено заявление до страните. Заявлението за присъединяване се прилага към личното трудово дело на работника или служителя.

(3) В КТД на предприятията се договарят условия за присъединяване, съответстващи на чл. 57, ал. 2 КТ: заплащане на такси, различни срокове на действие на клаузите, условия за начални дати за присъединяване и др.

Чл. 6. Предложения за изменения в клаузите на КТД могат да се правят в писмена форма от всяка от страните, по реда на неговото сключване.

Чл. 7. Синдикатите на равнище „предприятие” се легитимират чрез официално издаден документ от съответната представителна браншова синдикална организация.

РАЗДЕЛ ІI. ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ. КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ.

Чл. 8. Работодателите в предприятия, членове на БТК в бранш „Туризъм” сключват, изменят и прекратяват трудовите договори на работниците и служителите в съответствие с Кодекса на труда, Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, Националния класификатор на професиите и длъжностите и други нормативни актове, включващи проблематиката на туристическата дейност.

Чл. 9. Работодателите в предприятията, членуващи в БТК определят и включват в КТД длъжностите и работните места, характеризиращи се с временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, изискващи сключване на срочни трудови договори.

Чл. 10. (1) Работодателите в предприятия, членуващи в БТК предоставят писмено на синдикатите – страна по КТД, необходимата информация при:

- Всички случаи, налагащи изменение на трудовите правоотношения с работници и служители, членове на синдикатите;

- Възникване на необходимост за прекратяване на трудовото правоотношение на над 5 на сто от работещите в предприятието;

- При възникване на обстоятелства, касаещи изпълнението на настоящия КТД.

(2) Редът и начинът за прилагане на ал. 1 се договарят в КТД на съответното предприятие, като се спазват процедурите по чл. 130 и чл. 130 „а” и „б” от КТ.

Чл. 11. В предприятията, засегнати от кризата, работодателите в предприятията, членуващи в БТК, съвместно със синдикатите разработват конкретни мерки за преодоляването й, в т.ч.:

(1) Повишаване на производителността на труда и ефективността на работа на всяко работно място;

(2) При необходимост, да се ползва неплатен отпуск от работниците и служителите, като неговият максимален срок се определя от КТД в предприятията, членуващи в БТК;

(3) Въвеждане на непълно работно време за определени длъжности, при спазване на процедурата по чл. 138 „а” от КТ;

(4) Временно замразяване на заплатите на определено равнище, ако алтернативата е съкращаване на работни места;

(5) Към съкращаване на работници и служители се пристъпва след изчерпване на възможностите по чл. 120 от КТ за възлагане на друга работа в рамките на същото или друго предприятие;

(6) При неотменима необходимост от намаляване числеността на персонала, да се пристъпва след писмено споразумение със синдикатите за изпращане по групи на работници и служители на трудовата борса и назначаването им при възможност след определен период отново на работа в дружеството.

(7) При необходимост от съкращаване на щата, съвместно със синдикатите, се провеждат преговори за определяне на точните критерии и показатели за извършване на подбор.

Чл. 12. Страните приемат, че в колективните трудови договори могат да се договарят и по-големи срокове за предизвестие, спрямо предвидените в КТ, при прекратяване на трудовото правоотношение на дългогодишните работници в случаите по чл.328, ал.1, т.1-4 и т. 11.

Чл. 13. Страните по КТД се споразумяват, че се приемат с предимство на работа при равни други условия бивши работници на предприятието, на които едностранно са прекратени трудовите договори през последните три години, не по тяхна вина.

Чл. 14. (1) Работодателите в предприятията, членуващи в БТК, съвместно със синдикатите разработват програма за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на работниците и служителите.

(2) Работодателите в предприятията, членуващи в БТК, осигуряват условия за участието на работниците и служителите в курсове и обучения, свързани с тяхната трудова дейност. Синдикатите могат да бъдат инициатори за провеждане на обучения по въпросите на трудовото и осигурителното законодателство.

(3) При закриване, разкриване или промяна на статута на работните места се създават подходящи условия за квалификация и преквалификация на персонала, засегнат от промените.

Чл. 15. Работодателите в предприятията, членуващи в БТК, поканват синдикатите – страна по КТД за участие в разработването на всички вътрешно фирмени правилници и наредби, които се отнасят до трудовите, социалните и осигурителните отношения в предприятието.

РАЗДЕЛ ІIІ. РАБОТНО ВРЕМЕ. ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ.

Чл. 16. Работната седмица в предприятията, членуващи в БТК от бранш „Туризъм” е петдневна с нормална продължителност на работното време до 40 часа, освен в случаите на сумирано изчисляване на работното време, съгласно изискванията на Кодекса на труда.

Чл. 17. (1) Работодателите в предприятията, членуващи в БТК, задължително установяват с Правилника за вътрешния трудов ред:

- Работното време по длъжности;

- Длъжностите, които ще работят на ненормиран работен ден;

- Длъжностите, които ще работят по график;

- Броя и начина на редуване на работните смени;

- Периода за сумирано изчисляване на работното време за работещите по график.

- Документите, които имат поверителен характер за предприятието, както и реда и начина за тяхното ползване от работниците и служителите.

(2) Графиците по предходната алинея се разработват и поставят на определеното за целта място не по-късно от 10 дни преди началото на периода за сумираното изчисляване на работното време.

(3) Всички изменения в режима на работното време се приемат след съгласуване със синдикатите.

Чл. 18. (1) Размерът на платените годишни отпуски се договаря в КТД на предприятията, членуващи в БТК, като се договарят по-високи размери за продължителна работа във фирмата над 5 години – не по-малко от 2 допълнителни дни.

(2) Работничка или служителка, член на синдикалната организация – страна по договора, както и присъединилата се към сключения КТД по ред и условия, определени в него, има право на целеви платен годишен отпуск по чл. 168 от КТ за всяка календарна година:

- за 2 деца – 2 (два) работни дни;

- за 3 и повече деца – 4 (четири) работни дни.

Право на този отпуск има и работник или служител, който вместо майката се грижи за отглеждане на децата.

(3) Размерът на платения годишен отпуск на нещатните членове на централни отраслови, териториални ръководства на синдикалните организации и на нещатните председатели на синдикалните организации в предприятията, членуващи в БТК, за осъществяване на синдикална дейност по реда на чл. 159 от КТ се уточнява между страните по КТД, но не по-малко от 40 (четиридесет) часа за една календарна година.

Чл. 19. Работодателите в предприятията, членуващи в БТК, осигуряват на наетите лица възможност за ползване на не по-малко от половината от платения годишен отпуск за текущата година.

РАЗДЕЛ ІV. ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 20. Работната заплата на работниците и служителите по трудов договор се определя на базата на оценката за работното място (длъжността), съобразно с образователното равнище, квалификацията, сложността на труда, отговорността на работещите и от трудовото им представяне. Крайният й размер се поставя в пряка зависимост от производителността и качеството на труда, като конкретните им измерители се определят с вътрешната нормативна уредба за всяко звено, длъжност, работно място. Мъжете и жените получават еднакво заплащане за еднакъв труд.

Чл. 21. В КТД на предприятията, членуващи в БТК, могат да се определят начални работни заплати по професии и длъжности. Размерът на минималната работна заплата не може да бъде по-малък от определените минимални осигурителни прагове за бранш „Туризъм“ за съответната година.

Чл. 22. (1) Трудовото възнаграждение се изплаща до определено с КТД в предприятията число на месеца, следващ отчетния.

(2) При недостиг на средства, в срока по ал. 1, се изплаща размерът на основното трудово възнаграждение или процент от него, определен с КТД на предприятията. Допълнителните възнаграждения с постоянен характер, както и остатъкът от основното трудово възнаграждение остават дължими.

(3) Дължимите суми по ал. 2 се изплащат не по-късно от датата на следващото месечно плащане, като след този срок се дължи лихва в размер на основния лихвен процент за страната.

(4) В случаите, когато се налага изплащането на минимално трудово възнаграждение по реда на чл. 245 от КТ, поради влошено финансово състояние на фирмата, членуваща в БТК, то следва да се извършва за целия списъчен състав, включително и за ръководството.

Чл. 23. (1) Нарастването на средствата за работна заплата се определя ежегодно, съобразно приетата икономическа и финансова програма на предприятията, членуващи в БТК.

(2) Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит е минимум 0,6 на сто за всяка година. Заплащането му започва с изтичане на първата година трудов стаж.

(3) При трудов стаж над 5 години в предприятието, допълнителното възнаграждение е минимум 0,7 на сто за всяка година. Заплащането му започва с изтичане на петата година.

(4) При определяне на допълнителното възнаграждение по смисъла на чл. 12, ал. 5 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, за сходен характер на работата се признава времето на работа в бранш „Туризъм”, независимо от длъжността, както и времето на работа на сходни длъжности във всички дейности и отрасли. „Сходните” длъжности и професии се определят от самите предприятия, членуващи в БТК, във вътрешните правила за структурата и организацията на работната заплата.

(5) Размерът на останалите видове допълнителни възнаграждения и обезщетения се определят с КТД на предприятията, членуващи в БТК.

РАЗДЕЛ V. СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 24. Работодателят осигурява средства за социални мероприятия, като в КТД се договаря сума, съобразена с финансовите възможности на фирмата и действащата нормативна уредба.

Чл. 25. Работодателите в предприятията, членуващи в БТК, осигуряват на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло, при изискване на нормативната уредба и възприетите в предприятието стандарти на обслужване.

Чл. 26. За работещите по график, а при финансова възможност и за всички работници и служители, работодателите в предприятията, членуващи в БТК, могат да осигуряват за своя сметка:

- Столово хранене по определено дневно и седмично меню;

- Тонизиращи и/или ободряващи напитки и минерална вода;

- Транспортно обслужване от местоживеене до месторабота и обратно по ред и начин, определен от работодателя.

Чл. 27. Работодателите в предприятията, членуващи в БТК, могат:

- Да изграждат и поддържат жилища за работниците и служителите, като ги разпределят по критерии, установени в КТД на предприятието;

- Да включват за обслужване от социалните фондове семействата и децата на работещите в съответствие с договореностите между страните по КТД по места.

Чл. 28. Всички други разходи за социални мероприятия се договарят по видове, размери и начини на изплащане и ползване в КТД. Договорените социални придобивки се ползват от членовете на синдикалните организации и присъединилите се – страна по КТД и от работодателите в предприятията, членуващи в БТК.

Чл. 29. Работодателите в предприятията, членуващи в БТК, извършват ежегодно задължителните застраховки за наетия персонал, като уведомяват синдикатите – страна по КТД за видовете, размерите и адресатите, в които се извършва застраховането и осигуряването на работещите.

Чл. 30. При финансова възможност, работодателите в предприятията, членуващи в БТК, могат да правят вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на работниците и служителите в предприятията.

Чл. 31. Размерът на средствата за социално-битово и културно обслужване се определя със споразумение между работодателя в предприятието, членуващо в БТК, и синдикатите като неразделна част от КТД. Той се определя като процент от начислените средства за работна заплата и не може да бъде по-малко от 7 на сто.

Чл. 32. Страните приемат, че при поискване от страна на синдикатите, работодателят в предприятието, членуващо в БТК, представя точна информация за средствата за социалното осигуряване на работещите във фирмата (предприятието).

Чл. 33. Професионалният празник на работещите в бранш „Туризъм” е 27 септември.

РАЗДЕЛ VІ. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Чл. 34. Работодателите в предприятията, членуващи в БТК, изграждат комитети/групи по условията на труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и съдействат за тяхната ефективна работа.

Чл. 35. В съответствие с чл. 19 от ЗЗБУТ, работодателите в предприятията, членуващи в БТК, предоставят на синдикатите необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността, както и за мерките, които се предприемат за отстраняване, намаляване и контролиране на тези рискове.

Чл. 36. Синдикатите съдействат при изготвянето на оценката на риска и подпомагат дейността на комитетите и групите по условия на труд като осъществяват контрол по изпълнение на програмата по ЗБУТ. Изпълняват сигнални функции при установяване на нарушения, включително за осигуряването и използването на работното облекло, личните предпазни средства, санитарно-битовото обслужване и др.

Чл. 37. За осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и в съответствие с чл. 25 от ЗЗБУТ, работодателите в предприятията, членуващи в БТК, сключват договор с регистрирана служба по трудова медицина.

Чл. 38. Работодателите в предприятията, членуващи в БТК, се ангажират да уведомяват синдикатите за посещенията на инспекторите от ИА „Главна инспекция по труда” и други контролни органи.

РАЗДЕЛ VІІ. СЪВМЕСТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ И СЕМЕЙНИЯ ЖИВОТ

Чл. 39. На ниво предприятие страните се договарят при наличие на финансова възможност:

- Жените, майки на ученици от 1 до 4 клас включително, да ползват допълнителен платен отпуск от 1 /един/ ден за началото на учебната година;

- Работници и служители, които имат зависим член в семейството /болни деца, родители, близки, хора с трайни увреждания/, за които се грижат, да ползват 1 /един/ ден допълнителен платен годишен отпуск;

- В подкрепа на кариерното развитие да се провежда допълнително квалификационно обучение на жените след отпуск по майчинство;

- На семействата с деца да се оказва помощ за включване в детски градини, зелени училища и други по време на ваканциите.

РАЗДЕЛ VІІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ И УСЛОВИЯ ЗА СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ

Чл. 40. (1) Синдикатите се задължават да сътрудничат активно и да подкрепят Българската туристическа камара за отстояване на интереси както в страната, така и в чужбина.

(2) Българската туристическа камара се задължава да съдейства за спазване на синдикалните и трудовите права на работещите в туристическите дружества, членуващи в БТК и техните структурни звена, за предотвратяване на всички форми на пряка и непряка дискриминация, на физически и психически тормоз.

(3) При финансова възможност, когато се провеждат съвместни инициативи със синдикатите, работодателите в предприятията, членуващи в БТК, могат да осигуряват финансиране на командировъчни и други разходи на синдикални активисти за участия в обучения, срещи и други мероприятия.

Чл. 41. Работодателите в предприятията, членуващи в БТК, осигуряват на синдикатите безвъзмездно необходимите условия за осъществяване на дейността им.

Чл. 42. Страните по КТД в предприятията, членуващи в БТК, се договарят за реда и начина за събиране на синдикалния членски внос.

РАЗДЕЛ ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 43. При възникване на извънредни обстоятелства страните се договарят за внасяне на необходимите промени в този договор.

Чл. 44. Страните по настоящия договор организират системен контрол за спазване на постигнатите договорености и решаване на възникналите проблеми чрез конструктивен диалог.

Чл. 45. При възникнали проблеми, страните, подписали договора, се събират в седемдневен срок за преговори и решаване на конкретния случай.

Чл. 46. Страните по договора приемат, че настъпилите промени в споразуменията по колективното договаряне на национално равнище ще се отразяват автоматично.

Чл. 47. Този договор влиза в сила от 26.05.2016 г. и е валиден до 25.05.2018 г.

Чл. 48. Настоящият КТД е съставен в 5 (пет) еднообразни екземпляра, по един за всяка от подписалите го страните и един за Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

 

БЪЛГАРСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: Стоян Лазаров

 

СИНДИКАТ ПО ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ – КНСБ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т. Джилянова

 

НСФ НА ТЪРГОВИЯТА, КООПЕРАЦИИТЕ, ТУРИЗМА И УСЛУГИТЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н. Михова

 

НФ „ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ, КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И ТУРИЗЪМ” КЪМ КТ „ПОДКРЕПА”

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н. Христова

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001