Синдикална консултация

 • Размер на осигурителните вноски и някои по-важни плащания за 2012г.
 • Минимални осигурителни доходи за 2012г.
 • Средномесечен осигурителен доход за 2011г.
 • Средна работна заплата за страната на наетите лица по месеци за 2011г.
 • По-важни промени в Кодекса на труда

София, януари 2012г.

I. РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ И НЯКОИ ПО-ВАЖНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА 2012г.

 • Закон за бюджета на ДОО /ДВ.бр.100/2011г./
 • Закон за Държавния бюджет /ДВ.бр.99/2011г./
 • Промени в Кодекса за социално осигуряване/ДВ.бр.100/ от 2011г.

Размерът на осигурителните вноски остава непроменен.

 

/в проценти/
  ВИД ОСИГУРЯВАНЕ ОБЩО К.6+К.7 РАБОТНИК И РАБОТОДАТЕЛ ДЪРЖАВА
В Т. ЧИСЛО
РАБОТНИК РАБОТОДАТ. ОБЩО
1 2 3 4 5 6 7
1. За пенсионно осигуря-
ване за III категория
труд:
а) за фонд „пенсии”
/т.н. първи стълб/
в т.ч.:
-за родените преди
01.01.1960г
-за родените след
01.01.1960г.
б) за допълнително за-
дължително осигурява-
не за пенсия в универ-
сален пенсионен фонд
(само за родените след
01.01.1960г
/чл.157КСО29.8 7.9 9.9 17.8 12

-

7.9

9.9

17.8

-
-
5.7 7.1 12.8 -- 2.2 2.8 5 -
2. За фонд „трудова
злополука и професио-
нална болест” ТЗСБ
/за сметка на работо-
дателя/
, съгласно
утвърден диференциран
списък.:
-за търговия-0,4 на сто;
-за туризъм - 0,4 на сто;
-за хлебопроизводство
- 0,7 на сто
0,4
-
~ 0,4
0,4
-
3.

4.
5.


6.
За фонд „Общо заболя-
ване и майчинство”.
За фонд „Безработица”.
За фонд „Гарантирани
вземания на работници-
те и служителите”/за
сметка на работодателя/.

За здравно осигуряване
3,50

1,00


-
8
1,40

0,40


-
3,2
2,10

0,60


-
4,8
3,50

1,00


-
8
-

-


-
-
    42,7 12,9 17,8 30,7 12.0

 

Общият размер на всички осигурителни вноски за работещите от III-та категория труд за 2012г. е 42,3 на сто плюс средно 0,4 на сто за фонд ТЗПБ = 42,7 на сто.

от тях :

 • за сметка на държавата - 12 на сто само за фонд „Пенсии”;
 • за сметка на работодателя - 17,4 на сто плюс средно 0,4 на сто за фонд ТЗПБ = 17,8 на сто;
 • за сметка на работещия - 12.9 на сто.

***

 • Утвърденият с бюджета на ДОО за 2012г. максимален размер на сумата, която се дължи на работещите при несъстоятелност на работодателя за начислени и неизплатени възнаграждения съгласно Закона за гарантиране вземанията на работещите е 1000 лв.;
 • минималният месечен размер на осигурителния доход е определен с минималните осигурителни прагове по дейности и професии за 2012г.;
 • максималният месечен размер на осигурителния доход е 2000 лв.;
 • минималната работна заплата до 30.04.2012г. е 270 лв./ДВ. бр.51/2011г./, минималната часова работна заплата-1,61 лв.

От 1 май 2012г. минималната работна заплата е 290 лв., а минималната часова заплата е 1.72 лв./ДВ.бр.91 от 18.11.2011г.-ПМС №300/.

 • минималният дневен размер на обезщетението за безработица е 7,20 лв. Дневното парично обезщетение е в размер 60 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение.
 • Размерът на ваучерите за храна и за 2012г. е 60 лв.

( Закон за корпоративното подоходно облагане-чл.209, ал.1).

 • Пенсиите ще се осъвременяват с процент, равен на индексите на потребителските цени през преходната календарна година/чл.100 от КСО/. Така нареченото златно швейцарско правило отпада.За 2012 г.

пенсиите няма да се осъвременяват.

 • Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 136.08лв., а за периода от 1 юни до 31 декември 2012 г. -145 лв.
 • Социална пенсия за старост - 92,53 лв.
 • Линия на бедност - 236 лв.
 • Месечни помощи за дете - 35 лв. Средномесечният доход за добиване правото на месечни помощи е 350 лв.
 • Еднократни помощи при раждане:

- за първо дете - 250 лв.;
- за второ дете - 600 лв.;
- за всяко следващо дете - по 200 лв.

 • Парично обезщетение при отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал.1 и 2 от КСО до двегодишната му възраст, след изтичане на отпуска по бременност и раждане - 240 лв.
 • Периодът, от който ще се изчислява паричното обезщетение за временна нетрудоспособност се увеличава от 12 на 18 месеца/чл.41, ал.1 от КСО/.
 • Базата за изчисляване на паричните обезщетения при трудоустрояване вече не е 12, а 18 месеца/чл. 47,ал.2 от КСО/.
 • Дневното парично обезщетение при бременност и раждане ще се определя вече на базата на полученото възнаграждение за 24 месеца, а не както до сега - 18 месеца/чл.49, ал.1 от КСО/.
 • От 31 декември 2011г. възрастта за пенсиониране се увеличава от първия ден на всяка следваща година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63г.възраст за жените и 65 годишна възраст за мъжете. Осигурителният стаж също се увеличава с по 4 месеца на година след 31 декември 2011г. до достигане на 37г. за жените и 40 години за мъжете.
 • Размер на средногодишната инфлация за 2011г. - 4,2 на сто/м. януари 2011г.-м. декември 2011г. спрямо м. януари 2010г.-м. декември 2010г./;
 • С решение на Министерския съвет № 834 /ДВ. бр. 93/2011г./ е прието разместване на почивните дни за 2012г.:

- 2 януари/понеделник/ - почивен ден и ще се отработва на 21 януари /събота/;
- на 30 април/понеделник/ ще се почива, а на 21 април/събота/ ще се работи;
- за почивен ден е обявен 25 май/петък/, който ще се отработи предварително на 19 май/събота/;
- на 7 септември/петък/ ще се почива, а ще се работи на 29 септември/събота/;
- 31 декември 2012г./ понеделник/ е обявен за почивен ден, който ще се отработи предварително на 15 декември/събота.

II. МИНИМАЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ
ДОХОДИ ЗА 2012г.

 

ГРУПИ ПЕРСОНАЛ

ТЪРГОВИЯ

ХЛЕБОПРО-
ИЗВОДСТВО

ТУРИЗЪМ

ЦКС

1. Ръков. служитители 900 800 860 550
2. Аналит.специалисти 800 550 780 500
3. Техници и приложни

специалисти

700 550 590 440
4. Админист.персонал 500 420 470 365
5. Персонал зает с услуги, охрана и търговия 450 350 430 350
6. Квал.работн.в селско

горско,ловно,рибно

стопанство

380 340 240 330
7. Квал.произв. р-ци и

сродни на тях

занаятчии

480 440 510 355
8. Операт. на машини

и съоръж.монтаж

490 490 510 375
9. Професии,неизискв.

специална квалифик.

390 395 380 290

 

III. СРЕДНО МЕСЕЧЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД
ЗА 2011г.

СРЕДНОМЕСЕЧЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ЗА 2011г.
СМОД за 12-те календарни месеца,
преди месеца на пенсионирането:
01.2011г. 579.57лв. 01.2011г. 570.33лв.
02.2011г. 574.60лв. 02.2011г. 572.02лв.
03.2011г. 589.06лв. 03.2011г. 573.30лв.
04.2011г. 598.05лв. 04.2011г. 575.07лв.
05.2011г. 592.28лв. 05.2011г. 577.54лв.
06.2011г. 583.56лв. 06.2011г. 579.51лв.
07.2011г 587.98лв. 07.2011г. 581.31лв.
08.2011г. 582.68лв. 08.2011г. 582.71лв.
09.2011г. 595.52лв. 09.2011г. 584.66лв.
10.2011г. 596.51лв. 10.2011г. 587.71лв.
11.2011г. 612.72лв.
12.2011г. лв.
11.2011г. 589.94лв.
12.2011г. 592.17лв.

 

IV. СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2011г. /в лв./

2011 година
М. ЯНУАРИ 663
М. ФЕВРУАРИ 663
М. МАРТ 689
М. АПРИЛ 710
М. МАЙ 698
М. ЮНИ 690
М. ЮЛИ 691
М. АВГУСТ 683
М. СЕПТЕМВРИ 704
М. ОКТОМВРИ 706
М. НОЕМВРИ 723
М. ДЕКЕМВРИ 752

V. ПО-ВАЖНИ ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА

В последните месеци Народното събрание прие редица важни изменения и допълнения в Кодекса на труда.
В ДВ. бр. 82 от 21.10.2011г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда /ЗИДКТ/, уреждащ специфични трудови правоотношения при дистанционна работа /работа от разстояние/, извършвана от работници и служители. Създаден е нов цял раздел VIII „б” в глава пета от Кодекса на труда.
В ДВ. бр.7 от 24.01.2012г. е публикуван нов Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Създаден е нов раздел VIII „в” „Допълнителни условия за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа”. Уреден е статутът на специално създадени предприятия-търговски дружества за осигуряване работа на наети от тях работници и служители, като ги изпращат да работят в предприятия, ползващи техния труд /предприятия ползватели/.
Тъй като измененията и допълненията са мащабни, двете теми ще развием отделно в следващи консултации.
С последния ЗИДКТ/ДВ. бр.7/2012г. са приети и други съществени изменения:
§ определени са нови допълнителни изисквания за признаване на национални представителни организации на работниците и служителите и работодателите /чл.34 и чл. 35 от КТ/;
§ създадена е нова ал.4 към. чл. 138 от КТ, с която се дава право на контролните органи да привеждат трудов договор за непълно работно време в такъв за пълно работно време, ако заварят работника или служителя на работа извън установените часове за работа;
§ изменя се чл. 167 „а”, ал.1 от КТ, като с ново допълнително изречение се дава възможност на всеки от двамата родители/осиновители/ да може да ползва до 5 месеца от родителския отпуск на другия родител до навършване на 8 годишна възраст на детето;
§ създаден е нов чл.167”б”, с който се дава право на работника/служителя/ след завръщането си от дълъг отпуск по чл. 163-167”а” от КТ да предложи на работодателя си изменение на продължителността и разпределението на работното му време или други изменения, а работодателят е длъжен да обмисли предложението.
§ в чл. 327, ал.1 от КТ се създава нова т.7”а”, с която се дава възможност на работник и служител, работещ по трудов договор с предприятие, осигуряващо временна работа, ако е сключил по-късно трудов договор с друг работодател, който не е предприятие за осигуряване на временна работа, да прекрати договора си с първото предприятие без предизвестие.
§ съществено е изменението в чл. 328, ал.1, т.10, от КТ като отпадна основанието за уволнение на работници и служители, само защото са навършили възраст и осигурителен стаж за пенсиониране.
§ създаден е нов чл. 414 „а” „Отговорност на работника или служителя при предоставяне на работна сила без сключен трудов договор”.
Прието е, който предоставя работна сила без трудов договор, да заплати трикратния размер на личните си осигурителни вноски за задължително социално и здравно осигуряване на база приетия минимален осигурителен доход за работата, която изпълнява.
Как на практика ще става това, ще се уточнява допълнително.
Във връзка с посочените промени са отразени промени и в други свързани и съпътствуващи текстове в Кодекса на труда, както и в други закони - Закон за уреждане на колективните трудови спорове, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Кодекса за социално осигуряване, Законът за насърчаване на заетостта.

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001