Колективно трудово договаряне

Минимални осигурителни доходи за 2012 г. в системата на ЦКС

ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ

НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА КООПЕРАТИВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ - КНСБ

НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА, КООПЕРАЦИИТЕ, ТУРИЗМА, КРЕДИТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЛУЖВАНЕ - КНСБ

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ “ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ, КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И ТУРИЗЪМ” – КТ “ПОДКРЕПА”

С П О Р А З У М Е Н И Е 

продължава>

КТД Търговия

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР
ЗА ОБЩИНСКИТЕ, КООПЕРАТИВНИТЕ И ЧАСТНИТЕ ФИРМИ И ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИКИНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ „ТЪРГОВИЯ” ЗА 2010 – 2011 ГОДИНА

Раздел 1. Общи положения

Чл. 1. Днес, 10.02.2010 г. се сключи настоящият колективен трудов договор. Той се приема и подписва в съответствие с Конституцията на Република България, Международната харта за правата на човека, ратифицираните международни трудови конвенции, Европейската социална харта, Кодекса на труда и със законите на страната.

Чл. 2. Страни по договора са: Съюзът на търговците в България и националните отраслови синдикални федерации към КНСБ и КТ”Подкрепа”.

Чл. 3. В договора се регламентират и конкретизират взаимоотношенията между страните, представляващи работниците и работодателите по въпросите на трудовите, социалните и осигурителните отношения, приватизацията и преструктурирането на търговските фирми и предприятия и други проблеми на социалното сътрудничество в духа на европейските стандарти, принципи и правила.

 

продължава>

КТД Туризъм

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА БРАНШ „ТУРИЗЪМ”

Днес 12.04.2010 г. в гр. София в съответствие с чл. 51 „б” от Кодекса на труда и постигнатите договорености за социално сътрудничество на национално равнище,

Българската туристическа камара – представителна организация на Работодателите от една страна и Синдикатът по туризъм в България, Независимата синидикална федерация на търговията, кооперациите, туризма, кредита и общественото обслужване към КНСБ и Национална федерация „Търговия, услуги, контролни органи и туризъм” – КТ „Подкрепа” от друга страна, сключиха настоящия браншов колективен трудов договор за уреждане на основни положения от трудовите и осигурителните отношения на работещите в туризма.

продължава>

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001