Колективно трудово договаряне

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ "ТЪРГОВИЯ"

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

ЗА ОБЩИНСКИТЕ, КООПЕРАТИВНИТЕ И ЧАСТНИТЕ ФИРМИ И ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ “ТЪРГОВИЯ” ЗА 2012 – 2013 ГОДИНА

 

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Днес, 05. 04. 2012 г. се сключи настоящият колективен трудов договор. Той се приема и подписва в съответствие с Конституцията на Република България, Международната харта за правата на човека, ратифицираните международни трудови конвенции, Европейската социална харта, Кодекса на труда и със законите на страната.

продължава>

Споразумение за минималните осигурителни прагове за 2012 г. в отрасъл "Търговия" между:

СЪЮЗ НА ТЪРГОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА, КООПЕРАЦИИТЕ, ТУРИЗМА, КРЕДИТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЛУЖВАНЕ – К Н С Б

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ “ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ, КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И ТУРИЗЪМ” – КТ “ПОДКРЕПА”

продължава>

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА БРАНШ "ТУРИЗЪМ"

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА БРАНШ „ТУРИЗЪМ”

Днес 19.04.2012 г. в гр. София, в съответствие с чл. 51 „б” от Кодекса на труда, се подписа настоящият колективен трудов договор, страни по който са:

1. Българската туристическа камара – представителна организация на работодателите, представлявана от Доц. Д-р по ик. Цв. Тончев – Председател, наричана по-нататък Работодатели, от една страна и от друга страна:

2.1 Синдикатът по туризъм в България - КНСБ, представляван от Т. Джилянова – Председател,

2.2 Независимата синидикална федерация на търговията, кооперациите, туризма, кредита и общественото обслужване – КНСБ, представляван от Н. Михова - Председател и

2.3 Национална федерация „Търговия, услуги, контролни органи и туризъм” – КТ „Подкрепа”, представлявана от Н. Христова – Председател, наричани по-нататък Синдикати.

продължава>

Споразумение за минималните осигурителни доходи за 2012 г. в бранш "Туризъм" между:

БЪЛГАРСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА

СИНДИКАТ НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ - К Н С Б

НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА, КООПЕРАЦИИТЕ, ТУРИЗМА, КРЕДИТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЛУЖВАНЕ - К Н С Б

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ “ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ, КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И ТУРИЗЪМ” – КТ “ПОДКРЕПА”

продължава>

Още статии...

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001