Синдикални консултации

Предприятия, осигуряващи временна работа

СИНДИКАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ

* ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА ОТНОСНО ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ОСИГУРЯВАТ ВРЕМЕННА РАБОТА

 

/ ДВ. бр. 7 от 24.01.2012 година/ 

София, юни 2012г.

продължава>

Представители на работниците и служителите

СИНДИКАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

/чл.7 и чл.7 „а” от Кодекса на труда/

* информиране и консултиране на представителите на работниците и служителите по чл.7, ал.2 от КТ

* споразумение между работодателя и представителите на работниците и служителите по чл. 7 „а”, ал.1 от КТ

* съдействие за осъществяване на дейността на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите

м. април 2012 г.

продължава>

Промените в Кодекса на труда относно дистанционната работа

/Работа от разстояние/
ДВ. бр. 82 от 21.10.2011 година

София, февруари 2012г.

I. ПРОМЕНИТЕ В КОДЕКСА НА ТРУДА ОТНОСНО ДИСТАНЦИОННАТА РАБОТА
/РАБОТАТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ/

В „Държавен вестник”, бр.82 от 21.10.2011г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда /ЗИДКТ/.
Основната цел на законодателните промени е уреждане на специфичните трудови правоотношения по отношение на работата от разстояние.
Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда е приет във връзка с необходимостта от предприемане на необходимите мерки за прилагането на Европейското рамково споразумение за работата от разстояние и е изготвен изцяло на базата на договореностите в Националното споразумение за организацията и прилагането на дистанционна работа в Република България между представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище от 2010г.
Работата от разстояние в Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда /ЗИДКТ/ се регламентира чрез създаване на раздел VIII б „Допълнителни условия за извършване на работа от разстояние” в глава пета „Възникване и изменение на трудовото правоотношение” на Кодекса на труда, чиито норми обхващат следните основни области:

продължава>

Синдикална консултация

  • Размер на осигурителните вноски и някои по-важни плащания за 2012г.
  • Минимални осигурителни доходи за 2012г.
  • Средномесечен осигурителен доход за 2011г.
  • Средна работна заплата за страната на наетите лица по месеци за 2011г.
  • По-важни промени в Кодекса на труда

София, януари 2012г.

I. РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ И НЯКОИ ПО-ВАЖНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА 2012г.

  • Закон за бюджета на ДОО /ДВ.бр.100/2011г./
  • Закон за Държавния бюджет /ДВ.бр.99/2011г./
  • Промени в Кодекса за социално осигуряване/ДВ.бр.100/ от 2011г.

продължава>

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001